Hana yangu

 

 

 

By Deeblog pic

Hana yangu yakarova pandakamuona
Takatarisana zvekubirira
Bhudhisisi ava vaiva nerunako rwaiyevedza saBev achitamba
Zvaiva pachena sezamu remukadzi arikuyamwisa mwana kuti taizogumhanisa zviweti chete
Ndakatanga kunzwa kuvhuvha pakati pemakumbo, ndichiita kanenge kakumerera, kakutoterera nekuda
Nekuda kubatwa mazamu,ndikazvifunga nanhasi ndinonzwa minyatso yangu kumira
Ndainzwa kuda kukanywa chivakashure kusvikira ndisisagone kutaura zvinonzwika ndotaura nechirudzi chekuchemerera
Ndainzwa kuda kutsvodwa kubva kuzvigunwe zvekumakumbo kusvika mumusoro chaimo
Ndaida kuti Bhudhisisi ava vandisimudze vachinditsvoda, kundidya rurimi kunge richadambuka
Vondiisa pakati pavo nemadziro vachindidhonza mukwende wangu, vachindirova chivakashure
Apa zemo rangaranyatsondibata
Ndakaona kuti ndikasangwara ndaizopedzesera ndavekuzvifadza ndega munhu aenda
Ndakasimuka pandakange ndakagara, ndichinyemwerera ndakananga kuchimbuzi
Ndakakumbira Samatenga kuti atevere
Pasina kana kanguva ndakanzwa gonhi kuvhurika munhu ndokupinda
Akapinda mandangendiri ndokuvhara gonhi
Chakange changova chibate bate, abata zamu,chiboda,guvhu
Anga angove magetsi chete
Ndainzwa kanenge kakupisa, ndoita kanenge kakutonhorwa nekunakirwa
Takatsvodana zvekuti dai zvaikwanisika taiswera todzvova mate ega ega
Mwanasikana akandibatisa madziro achidhonza vhudzi rangu
Izvi zvangazvakutoda mubhedha kana sofa tonyatsowumburudzana
Akandifugura kadhirezi kandakange ndakapfeka ndokuvhura makumbo angu negumbo rake
Rumwe ruoko rwake rwakange rwavakumusana wangu, achindipuruzira ombondimara
Rimwe ruoko raitamba pakati pemakumbo angu ruchipuruzira pasuru yangu yaive mubhurugwa
Ndakazonzwa g-string yaiswa paside zvigunwe zvavekuiswa mukati mangu zvinyoronyoro
Mabvi angu akatanga kudedera ndikanzwa mwanasikana oti “ndomira here”
Ndakatadza kupindura nekuzipirwa ndakangokwanisa kutora ruoko rwake rwaive kumusana ndokurova chivakashure changu narwo
“Ndozvaurikuda kuti ndikuite here bhebhi?” akabvunza
Mazwi akatadza kubuda ndakangosumudza kabhanyamulenga
Chisikana chakange chonakirwa ndokutangawo kuchemerera
Ndotsvodwa nekurumwa kumusana, rimwe ruoko riri mupasuru, rimwe richimborova rova chivakashure
Ndakanyatsonzwa ndakuda kuuya, ndaiita kushaya pekubata apo tese tangatatova kwaya yekuchemerera
Ndakayerekana mabvi akunyatsodedera, kuita kanenge kakupera mweya,kupiswa,kutonhorwa zvese izvi ndakazvinzwa kamwe chete nekuuyirapo
Bhudhisisi vakabvisa minwe yavo ndokudzorera kabhurugwa kangu pakaifanirwa kari
Ndakatendeuka ndokutarisana naye takasekererana ndokubuda iye achinogeza maoko ake ini ndichinopoda
Akapedza ndokundimira ndobva ndazomuti “ndinonzi Dee” iye ndokuti “ndinonzi Sethulo”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s